FAQs Complain Problems

प्रदेश सरकारद्वारा यस गाउँपालिकालाई बारुण यन्त्र हस्तान्तरण गरिएको ।