FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

फोटो नाम, थर पद ईमेल फोन नं

जसवन्त यादव

अध्यक्ष

sakhuwaprasaunimayor@gmail.com 9802981260

सर्मिला विष्ट महतो

उपाध्यक्ष

sakhuwaprasaunidmayor@gmail.com 9745856896

बासुदेव महतो थारु

वडा अध्यक्ष (वडा नं. १)

9845261025

चिरंजिवी प्रसाद महतो थारु

वडा अध्यक्ष (वडा नं. २)

chiranjbeechaudhary@gmail.com 9845191301

मोजामिल अंसारी

वडा अध्यक्ष (वडा नं. ३)

9845100741

महम्मद अरिफ अंसारी

वडा अध्यक्ष (वडा नं. ४)

9845910003

असेशर प्रसाद यादव

वडा अध्यक्ष (वडा नं. ५)

9855027231

मुन्ना प्रसाद कम्कर

वडा अध्यक्ष (वडा नं. ६)

9864120092

शिवनाथ पटवारी

वडा सदस्य (वडा नं. १)

बाबुराम महतो उराव

वडा सदस्य (वडा नं. १)

9829081036

ग्रीजा देवी थरुनी

महिला वडा सदस्य (वडा नं. १)

9810876478

ईश्वरी देवी माझी मुसहेरीन

महिला वडा सदस्य (वडा नं. १)

9816254727

छोटेलाल हजरा

वडा सदस्य (वडा नं. २)

9807169490

रामराज राउत

वडा सदस्य (वडा नं. २)

9861118336

श्रीकान्ती कुमारी देवी थरुनी

महिला वडा सदस्य (वडा नं. २)

9865229442

झपसी दुसादीन

महिला वडा सदस्य (वडा नं. २)

9821216429

ईस्लाम मिया अंसारी

वडा सदस्य (वडा नं. ३)

9825283411

नैजामोदिन मंसुर

वडा सदस्य (वडा नं. ३)

9745849708

दुरपति देवी

महिला वडा सदस्य (वडा नं. ३)

9826292347

सुरसतिया चमइन

महिला वडा सदस्य (वडा नं. ३)

9829014993

विश्वनाथ चौधरी थारु

वडा सदस्य (वडा नं. ४)

9845260147

बालेश्वर महतो थारु

वडा सदस्य (वडा नं. ४)

9840666766

हसिना खातुन

महिला वडा सदस्य (वडा नं. ४)

9811821577

प्रभवती देवी

महिला वडा सदस्य (वडा नं. ४)

9819261617

निर राज गिरी

वडा सदस्य (वडा नं. ५)

9845037266

अच्छेलाल साह तेली

वडा सदस्य (वडा नं. ५)

9825261235

गलजरीया देवी कोइरी

महिला वडा सदस्य (वडा नं. ५)

9807242298

निरु देवी हजरा

महिला वडा सदस्य (वडा नं. ५)

9816211992

पारस गिरी

वडा सदस्य (वडा नं. ६)

9811840650

सन्त राउत कुर्मी

वडा सदस्य (वडा नं. ६)

9812216740

कमरुन नुसा

महिला वडा सदस्य (वडा नं. ६)

9811215522

देवलतीया देवी मुसहरीन

महिला वडा सदस्य (वडा नं. ६)

9829057479